Confidentialitate

                                                                                       Politica de confidențialitate

                                                                      privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către M&L Comimpex Const. SRL, având sediul în București, Sector 3, Str. Calea Vitan nr. 104, Nr. ONRCJ40/3554/2006 CUI RO18441697, email: office1@mycosmetics.ro, telefon:0771412153  , în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protecţia Datelor Personale (GDPR) precum și cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR în România.

 1. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Întrucât nu prelucrăm date cu caracter special și nici nu efectuăm prelucrări ale unor numere de identificare națională prin operațiuni care să impună monitorizarea persoanelor pe scară largă, periodică sau sistematică, pentru M&L Comimpex Const. SRL nu există obligativitatea numirii unui responsabil cu protecția datelor. Pe de altă parte însă, avem desemnat personal care monitorizează respectarea prevederilor legale impuse pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi contactat pentru adresarea oricăror solicitări referitoare la aceste prelucrări, prin intermediul datelor furnizate la pct. 1.

 1. Categoriile de persoane vizate și tipurile de date prelucrate.

Prelucrarea datelor personale de către M&L Comimpex Const. SRL vizează următoarele categorii de persoane:

 • persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al firmelor cu care există, poate exista sau este în pregătire, un parteneriat privind produsele și serviciile oferite de societatea noastră. 
 • persoanele fizice care pot deveni, sunt sau au fost parteneri contractuali sau comerciali ai M&L Comimpex Const. SRL .

Datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane enumerate anterior, pot fi preluate direct de la acestea prin intermediul formularelor online, sau din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitări privind produsele și serviciile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate și cu ocazia unor întâlniri directe, între reprezentanții M&L Comimpex Const. SRL și posibilii beneficiari ai activităților pe care le desfășurăm. Ulterior, datele de contact pot fi suplimentate și cu alte informații referitoare la identitatea persoanei, cum ar fi adrese de domiciliu sau de reședință, numere de identificare utilizate la scară națională (CNP sau serie și nr. CI), în funcție de necesitățile impuse prin normele de drept comercial și financiar sau care reglementează activitățile desfășurate în beneficiul persoanelor ale căror date le prelucrăm.

De asemenea, date cu caracter personal, dar care sunt anonime (nu pot identifica direct persoanele fizice vizate prin astfel de prelucrări), pot fi preluate și automat, de la cei care accesează site-urile sau serviciile online ale M&L Comimpex Const. SRL. Astfel de date sunt utilizate pentru a optimiza și adapta conținutul serviciilor online, în funcție de cerințele și interesele celor ce le accesează.

În funcție de necesitățile derivate din interesele legitime sau de obligațiile legale izvorâte din relațiile de parteneriat încheiate cu persoanele fizice vizate, tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, sunt:

 1. Dat anonime, asociate traficului web: adresă IP, date de localizare geografică, tip sistem informatic (desktop, tabletă PC, smartphone), tip browser, module cookie;
 2. Date de identificare: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresă de email, adresă de domiciliu, adresă de reședință sau adresă folosită pentru livrare a unor produse sau servicii.
 3. Numere de identificare națională: CNP, serie și număr act de identitate.

 

 1. Scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.

Referitor la persoanele care nu au calitatea de partener comercial sau beneficiar legal (contractual) al activităților desfășurate de M&L Comimpex Const. SRL, prelucrăm doar datele de contact în scopul urmăririi intereselor legitime conexe acestor activități. Aceste interese pot include și prelucrări în scopuri statistice sau de marketing direct. Durata în care aceste date sunt procesate, va fi identică cu durata în care M&L Comimpex Const. SRL are neschimbat statutul juridic din momentul preluării datelor, sau până la exercitarea unui drept al persoanei vizate, care necesită suspendarea prelucrării sau ștergerea acestor date.

Atunci când intervine o relație de parteneriat validă juridic între M&L Comimpex Const. SRL și persoanele vizate prin prelucrare, la datele de contact se mai adaugă și datele de identificare impuse prin normele de drept care reglementează relația contractuală intervenită. Aceste date sunt prelucrate pe o perioadă identică cu perioada de prescripție a obligațiilor legale asumate (de regulă această perioadă este de 3 ani) sau cu perioada impusă prin lege, pentru anumite categorii de documente (de exemplu, termenul de păstrare a dosarului de personal este de 75 de ani).

 1. Obligația de furnizare a datelor.

Atunci când ne contactați direct (prin email sau telefon) pentru obținerea unor informații, furnizarea datelor dumneavoastră nu reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. Pe de altă parte însă, vă rugăm să aveți în vedere că în lipsa acestor date, nu vom putea să vă transmitem informații privind activitățile M&L Comimpex Const. SRL pentru care v-ați  manifestat la un moment dat, interesul.

În momentul în care între dvs. și M&L Comimpex Const. SRL intervine o relație de parteneriat reglementată juridic, va fi necesar să ne puneți la dispoziție, suplimentar datelor de contact, datele impuse prin normele juridice care reglementează activitățile pe care le vom desfășura în beneficiul dvs., în lipsa acestor date fiindu-ne imposibil să vă furnizăm serviciile sau produsele solicitate.

 1. Interesele legitime.

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obiectivelor urmărite de M&L Comimpex Const. SRL privind activitățile pe care este autorizată să le desfășoare. Aceste interese pot include, dar fără a se limita doar la acestea, contactarea partenerilor pentru promovarea serviciilor sau produselor noastre, transferul datelor cu caracter personal către firmele cu care avem încheiate relații de parteneriat atunci când activitatea acestora necesită acces la astfel de date, prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a serviciilor și produselor noastre, monitorizarea sediilor în scopul de asigurare a securității fizice a acestora, protecția sistemelor informatice proprii, prelucrarea în scopuri istorice, științifice și statistice, prelucrarea în scopuri de cercetare (inclusiv studii de marketing).

 1. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de M&L Comimpex Const. SRL

M&L Comimpex Const. SRL se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice prin care să asigure protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme, împotriva ameninţărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii, autenticităţii datelor şi nerepudierii operațiunilor de prelucrare, precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenţionat.

 1. Datele puse la dispoziția terților.

Datele personale prelucrate prin activități care vizează persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terțe părți, pentru utilizarea lor în alte scopuri decât cele în care sunt preluate.

Cu referire strictă la scopurile în care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de M&L Comimpex Const. SRL pot fi puse la dispoziția unor intermediari specializați în furnizarea unor servicii conexe sau complementare activităților pe care le desfășurăm (cum ar fi servicii de plată electronică, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal către o terță parte, se va face numai în baza unui angajament legal prin care persoana juridică împuternicită de M&L Comimpex Const. SRL să prelucreze date cu caracter personal, se obligă să respecte prevederile GDPR precum și normele de drept intern în materie.

 1. Transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene

Nu prelucrăm și nici nu transferăm datele dumneavoastră în afara României.

 1. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, M&L Comimpex Const. SRL asigură exercitarea tuturor drepturilor prevăzute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale M&L Comimpex Const. SRL, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul), scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția M&L Comimpex Const. SRL de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluriprecum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obține din partea M&L Comimpex Const. SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile enumerate la pct.a.
 3. Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la M&L Comimpex Const. SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea M&L Comimpex Const. SRL ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR.
 4. Dreptul de restricționare a prelucrării.Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea M&L Comimpex Const. SRL restricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR.
 5. Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către M&L Comimpex Const. SRL, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

În ceea ce privește prelucrarea datelor anonime preluate automat în momentul accesării serviciilor noastre online, vă puteți opune oricând acestui tip de prelucrare, prin activarea setărilor de confidențialitate ale browser-ului utilizat de dvs., sau prin alegerea unor aplicații care oferă facilități de navigare anonimă pe web.

Referitor la modulele cookie, puteți, de asemenea, prin setările pe care vi le oferă aplicația dvs. pe care o utilizați pentru navigare pe Internet, să vizualizați aceste module, să le ștergeți, precum și să blocați salvarea acestor module pe sistemul informatic utilizat. Țineți cont însă că, cel mai adesea, multe site-uri web utilizează aceste module cookie pentru optimizarea conținutului site-ului accesat de dvs. în funcție de preferințele și setările pe care le efectuați cu prilejul primei accesări a site-ului. Astfel, la următoarele vizite, restabilirea acestor setări nu va mai fi necesară. Prin ștergerea sau blocarea modulelor cookie, ori de câte ori revizitați un site Internet, este posibil să vi se solicite unele operațiuni de setare a modului de afișare a conținutului. Mai multe detalii despre modulele cookie, sunt prezentate la adresa http://www.mycosmetics.ro/info/cookies

 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un  format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de M&L Comimpex Const. SRL, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea M&L Comimpex Const. SRL.
 2. Dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 3. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către M&L Comimpex Const. SRL consideră că i-au fost încălcate drepturile sale. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.
 4. Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul să știe și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

 

Exercitarea oricăruia din drepturile enumerate la pct. a.-i., se poate face prin adresarea unei solicitări prin intermediul datelor de contact prezentate la pct. 1, sau utilizând informațiile de contact prezentate pe site-ul http://www.mycosmetics.ro/